Ngoài việc lưu trữ tế bào gốc, giờ bạn có cơ hội để biết các nhiễm sắc thể của con bạn thông qua dịch vụ phân tích nhiễm sắc thể. Thông thường, việc phân tích nhiễm sắc thể được khuyến nghị cho các bà mẹ trên 35 tuổi để làm thủ tục chọc ối nhằm chẩn đoán sự di truyền bình thường của con mình. Phân tích nhiễm sắc thể là một thử nghiệm để đánh giá số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể của một người để phát hiện ra các bất thường. Con người có 46 nhiễm sắc thể, hiện tại là 23 cặp. Hai mươi hai cặp được tìm thấy ở cả hai giới (NST thường), và một cặp là một trong hai XY (ở nam giới) hoặc XX (ở phụ nữ). Phân tích nhiễm sắc thể bất thường bao gồm cả việc phát hiện thay đổi số lượng và cấu trúc. Đối với thay đổi số lượng, bất cứ cá thể nào sở hữu một bộ đầy đủ của 46 nhiễm sắc thể đều cho thấy một sự thay đổi trong yếu tố di truyền và có thể gây ra vấn đề về sức khỏe và phát triển. Đối với thay đổi cấu trúc, tầm quan trọng của vấn đề và mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào nhiễm sắc thể bị thay đổi.

Medeze đã thực hiện thử nghiệm phân tích nhiễm sắc thể đối với tế bào gốc của mỗi khách hàng. Điều này giúp khẳng định, không chỉ về kiểu hình, nhưng còn về kiểu gen đối với sức khỏe của các tế bào gốc của bạn trước khi bảo quản lạnh.

Để biết thêm thông tin:  Chromosomal Analysis Report.

Gọi chúng tôi