1. Đánh giá trước lưu trữ

Nếu các đánh giá cho thấy các tế bào không có giá trị lưu trữ, Medeze sẽ thông báo cho KHÁCH HÀNG trong vòng 24 giờ, và sẽ hoàn trả lại cho KHÁCH HÀNG tất cả các khoản thanh toán, sau khi khấu trừ khoản thí thu thập như theo tham chiếu chéo hợp đồng: Khoản 1,11

2. Kết quả thử nghiệm

Medeze sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng mẫu Máu dây rốn mẫu đã thu thập đáp ứng các tiêu chuẩn ISCT, AABB và FACT và có thể được sử dụng cho mục đích điều trị. Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 14 ngày. Tham chiếu chéo hợp đồng: Khoản 1

3. Đảm bảo chất lượng 25 Năm

Medeze sẽ đảm bảo chất lượng của các tế bào gốc được lưu trữ trong 25 năm. Tham chiếu chéo hợp đồng: Tài liệu bổ sung số 6

4. Đảm bảo sử dụng

Medeze cam kết sẽ trả cho KHÁCH HÀNG gấp 10 lần số tiền mà khách hàng đã thanh toán cho Medeze nếu các tế bào gốc được lưu trữu tại BSC không thể sử dụng vì bất cứ lý do nào mà BSC không thể tìm thấy tế bào thay thế trong vòng 1 tháng. Tham chiếu chéo hợp đồng: Tài liệu bổ sung số 6

5. Lưu trữ trọn đời

Đối với “Gói trọn đời”, một khi tất cả các chi phí được thanh toán, Medeze sẽ lưu trữ trọn đời các tế bào của khách hàng mà không có bất kỳ lệ phí bổ sung nào, bao gồm lệ phí phải nộp hàng năm sau năm thứ 25. Tham chiếu chéo hợp đồng: Khoản 5.2

6. Truy cập vào các tế bào gốc được lưu trữ

Medeze sẽ lưu giữ tối thiểu 10 triệu tế bào gốc và cho phép thu hồi lên đến 8 lần mà không có bất kỳ chi phí phát sinh. Tham chiếu chéo hợp đồng: Khoản 1

Gọi chúng tôi