Khi bạn lưu trữ tế bào gốc tại Medeze, chúng tôi sẽ thực hiện các bước bổ sung để bạn có thể an tâm hơn. Tổng số lượng tế bào gốc, loại tế bào gốc, khả năng tồn tại của tế bào gốc, số lượng lọ, tiềm năng phát triển của các tế bào gốc để sẵn sàng điều trị và ảnh các tế bào gốc đã xử lý sẽ được đưa ra thông qua “Chứng nhận hình ảnh”. Dữ liệu sẽ được phân tích bởi Máy đếm tế bào tự động Countess để đảm bảo số lượng tế bào chính xác và không có lỗi do con người gây ra Những mô tả này cung cấp cho các bác sĩ thông tin quan trọng về chất lượng của các tế bào gốc để điều trị trong tương lai.

Gọi chúng tôi